ALGEMENE VOORWAARDEN

New Skin Laserclinic hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “New Skin Laserclinic” verstaan New Skin Laserclinic gevestigd te Amsterdam, aan de Ceintuurbaan 231H.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die New Skin Laserclinic opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor het verwijderen van tatoeages met behulp van de door New Skin Laserclinic te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.
1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de New Skin Laserclinic
1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval New Skin Laserclinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.8 Het blad “2. Algemene informatie dat u heeft ontvangen bij uw afspraakbevestiging(en) te samen met de algemene voorwaarden maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
1.9 Het blad “3. Algemene informatie over laserbehandelingen en contra-indicaties” dat u heeft ontvangen bij uw afspraakbevestiging(en) te samen met de algemene voorwaarden maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen New Skin Laserclinic en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de New Skin Laserclinic tot behandeling.
2.2 New Skin Laserclinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan New Skin Laserclinic door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van New Skin Laserclinic.
3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
3.3 New Skin Laserclinic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 Informatie

4.1 De cliënt dient de New Skin Laserclinic tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.
5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Client betaalt de behandeling contant of per pin voor-of-na zij in behandeling gaat of meegenomen wordt naar de behandelkamer.
6.2 Indien New Skin Laserclinic de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van New Skin Laserclinic onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.
6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.
6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van New Skin Laserclinic niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. New Skin Laserclinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. New Skin Laserclinic is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.6 Bij betalingsachterstand is New Skin Laserclinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.
6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen New Skin Laserclinic indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij New Skin Laserclinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.
6.9 De aankoop van een pakket voor het verwijderen van uw tatoeage betreft 5 behandelingen met de Starwalker MAQX. De aankoop van een pakket voor het verwijderen van uw permanente make-up betreft 3 behandelingen met de Starwalker MAQX. Indien u een pakket heeft aangeschaft en u kiest er eventueel voor om in termijnen te betalen, dan bent u er zonder voorbehoud aan gehouden om het gehele pakket af te nemen dan wel te betalen. U kan geen aanspraak maken op verrekening. Indien u ervoor kiest om het pakket tussentijds stop te zetten blijft u als nog de betaling van het gehele pakket zonder voorbehoud verschuldigd aan New Skin Laserclinic. De termijn en het bedrag daarvan treft u in de omschrijving van de factuur. Het pakket van tattoo verwijderen mag in maximaal 3 termijnen betaald worden. Het pakket voor permanente make-up verwijderen dient u in één keer te betalen.

7 Annulering

7.1 In het geval de patiënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig uur van tevoren bij New Skin Laserclinic af te zeggen.
7.2 Zegt de patiënt niet of niet tijdig af, dan is New Skin Laserclinic genoodzaakt om 50% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.
7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door New Skin Laserclinic is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van New Skin Laserclinic, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van New Skin Laserclinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door New Skin Laserclinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de verzekering de aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet dekt of indien New Skin Laserclinic niet gedekt is voor de aansprakelijkheid dan is de aansprakelijkheid van New Skin Laserclinic beperkt tot het bedrag van de factuur. New Skin Laserclinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens New Skin Laserclinic.
8.2 New Skin Laserclinic kan geen garantie geven over de hoeveelheid behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.
8.3 New Skin Laserclinic is niet aansprakelijk voor verbranding, blaarvorming, littekenvorming, huidbeschadiging, pigmentverschuiving of welke (zeldzame) huidreactie dan ook, na of als gevolg van de laserbehandeling(en).
8.4 New Skin Laserclinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.5 New Skin Laserclinic is niet aansprakelijk voor verminderde pigmentatie op huid na de behandeling(en).
8.6 Piercings , moedervlekken, pigmentvlekken, lichaamsvreemde eigenschappen, huidafwijkingen, of welke afwijking op de huid dan ook hebben een verhoogd risico op huidbeschadiging door de laserbehandeling(en). New Skin Laserclinic is niet aansprakelijk voor welke huidbeschadiging en/of huidreactie dan ook als gevolg van voornoemde lichaamseigenschappen.
8.7 New Skin Laserclinic heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënt(en) een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. New Skin Laserclinic zal zich naar beste kunnen inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. New Skin Laserclinic aanvaardt geen aansprakelijk in het geval dat, ondanks het betrachten van de beste inspanningen, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.
8.8 New Skin Laserclinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser op ander lichaamsdelen of als gevolg van het scheren van de behandelde lichaamsdelen.
8.9 New Skin Laserclinic is niet aansprakelijk voor het verminderen van de haargroei door eventueel uitstralende warmte van de laser.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door New Skin Laserclinic, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. New Skin Laserclinic en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen New Skin Laserclinic en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 New Skin Laserclinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.